นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น รวมถึงโปรแกรมทัวร์ต่างๆ เพื่อท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ รวมถึงที่พักและโรงแรมหลายๆ แห่งในเมืองต่างๆ ที่เราได้จัดโปรแกรมทัวร์ขึ้น  ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด และตั๋วรถโดยสารในการท่องเที่ยวต่างประเทศต่างๆ ในราคาถูก ทั้งนี้เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีที่ลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์นั้น เราจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และไม่มีใครสามารถนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อสาธารณะ

[ นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในเว็บไซต์ของ  ]

1. การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้งาน 
เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทฯ จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และเราจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ปกป้องการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้มาจากความสมัครใจของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งแก่ลูกค้าเอง เมื่อต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ทั้งข้อมูลจากการกรอกแบบฟอร์ม หรือจากฐานข้อมูล บริษัทฯ จะนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลและนำส่วนหนึ่งมาใช้ในการบริหาร สำหรับการป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแอบเข้าใช้งานจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหาย ถูกทำลาย ถูกขโมย ถูกเปิดเผย และหรืออื่นๆ ภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏระเบียบภายในของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่-พนักงาน ได้รับทราบเกี่ยวกับกฏระเบียบของการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

4. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลที่สาม 
ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บุคคลที่ 3 ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้:
1) เมื่อได้รับความเห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลได้ จากเจ้าของข้อมูลนั้น
2) เมื่อการเปิดเผยข้อมูลนั้นอยู่ภายใต้กฏระเบียบของบริษัท
3) ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แก่บริษัทอื่นๆ ที่เป็นพัธมิตร เช่น สายการบินที่บริษัทเป็นตัวแทน การจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน หรือพันธมิตรเกี่ยวกับการรับจองต่างๆ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพียงบางส่วนเท่านั้น

5. การร้องขอข้อมูลของลูกค้า
เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และระเบียบภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6. การยินยอมปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และมาตรฐานการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 
เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฏ ข้อบัญญัติ และระเบียบภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

7. การยอมรับและให้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของการใช้งานข้อมูลของลูกค้า 
บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัท การตรวจสอบนี้จะช่วยทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้บัญญัติไว้